Nybildningar

Bolagsbildning med firmagranskning
Nybildning är att starta bolag från början. Vi hjälper dig att granska namnet och sköter kontakterna med Bolagsverket. Du kan då ägna dig åt företagets uppstart och det blir ordning och reda från första dagen.

Så här beställer du ett bolag
Det är lätt att beställa en nybildning hos oss. Du fyller i en speciell blankett med uppgift om bolagets namn, styrelse, aktieägare, verksamhet m m. För att spara tid föreslår vi att du e-postar eller faxar din beställning till oss.

Konstruktion av ett företagsnamn
Bolagsverkets webbplats kan du få många konkreta tips om hur du kan konstruera ditt företagsnamn.

Handlingar omgående
Så snart vi har mottagit din beställning börjar vi arbetet med att skriva ut alla de handlingar som behövs för att bilda bolaget. I normalfallet e-postar vi handlingarna till dig redan samma dag som vi får din beställning.

50.000 kr i aktiekapital räcker
Den 1 april 2010 sänktes kravet på lägsta aktiekapital i privata aktiebolag till 50.000 kr.

Ska jag välja kontant eller apport?
Aktiekapitalet kan betalas med pengar och med apportegendom. Apportegendom är sådan egendom som kan antas vara till nytta för bolagets verksamhet. Istället för bankintyg, som du får av banken vid insättningen av aktiekapitalet, ska en revisor skriva ett intyg om apportegendomen. Revisorn kan kräva att det ska finnas ett värderingsintyg. Även en rörelse som du bedriver, exempelvis som enskild firma, kan i sin helhet apporteras in i verksamheten.

Bolag utan revisor
Sedan den 1 november 2010 kan små aktiebolag välja att inte ha revisor. De bolag som fortsatt måste ha revisor är de som når upp till minst två av följande villkor för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren:

– fler än 3 anställda (i medeltal)
– mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
– mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Vi sköter kontakten med Bolagsverket
Naturligtvis ingår det i vårt uppdrag att sköta kontakterna med Bolagsverket tills ärendet är klart. Det sparar mycket tid för dig. Den vanligaste orsaken till att ett ärende blir försenat är att det tänkta bolagsnamnet inte blir godkänt. Lämna därför gärna fler än ett namnförslag redan när du beställer ditt bolag!

Ärendet är klart!
När Bolagsverket har registrerat bolaget, erhåller vi därifrån ett registreringsbevis. Vi vet att det är angeläget för dig att snarast få ta ta del av dessa uppgifter. Vi mejlar därför alltid omgående en kopia av registreringsbeviset till dig som beställare. Efter några dagar får du per post en komplett bolagspärm med överskådligt register, originalhandlingar, aktiebok, aktiebrev m m.

Prisuppgifter
Nybildning av aktiebolag (ej lagerbolag) kostar 2 000 kr plus moms oavsett aktiekapitalets storlek. Vid nybildning genom tillförande av apportegendom tillkommer 800 kr plus moms. Bolagsverkets registreringsavgift tillkommer med 2 200 kr.

Söker du revisorer eller redovisningskonsulter?
Hör gärna av dig till oss om du söker en revisor eller redovisningskonsult. Vi har kontakter med sådana över hela landet och hjälper dig gärna att komma i kontakt med någon av dem.

Frågor och svar:
Ett aktiebolag har en ledamot och en suppleant. Kan man frångå huvudregeln om firmateckning (att firman tecknas av styrelsen) genom att låta ledamoten och suppleanten teckna firman i förening?
Nej, det går inte.

Vad menas med särskiljningsförmåga när man talar om ett bolags firma?
Det går exempelvis inte att registrera Restaurangen AB. Man måste göra ett särskiljande tillägg (initialer, ort, fantasiord eller liknande).

Kan man som verksamhet i en bolagsordning ange ”handel med varor?
Ja, men då måste man komplettera med vilket slags varor det gäller eller tala om inom vilken bransch bolaget ska vara verksamt. Man kan t ex skriva ”handel med varor, såsom …” eller ”handel med varor, främst …”. Alternativt kan man t ex skriva ”handel med varor inom livsmedelsbranschen”.

Kan utländska fysiska eller juridiska personer äga aktier i ett svenskt aktiebolag?
Ja, numera är alla aktier fria, och kan därmed ha utländska ägare.

Vad ska man tänka på om en person, bosatt utanför Sverige, ska vara ledamot eller suppleant i ett svenskt aktiebolag?
Minst hälften av de ordinarie ledamöterna och minst hälften av suppleanterna ska vara bosatta inom EES. I annat fall måste man ansöka om tillstånd hos Bolagsverket för de personer som är bosatta utanför EES. Om varken styrelseledamöter eller suppleanter är bosatta i Sverige, behövs en särskild delgivningsmottagare. Bolagets revisor får utses till särskild delgivningsmottagare. För funktionärer, som är bosatta utanför Sverige, behövs en vidimerad kopia av ID-handling, t ex pass.

Vilket räkenskapsår ska jag välja?
Det finns tolv tidpunkter när ett bolag kan ha bokslut och det vanligaste är att man väljer kalenderår som sträcker sig mellan 1 januari och 31 december. Det finns också möjlighet att ha så kallat brutet räkenskapsår vilket exempelvis kan vara från 1 maj till 30 april eller 1 oktober till 30 september. Det som styr vilket räkenskapsår man ska välja är allt ifrån att den som sköter bokföringen anser att det är bättre att ha sina åtaganden jämnt fördelade över året till att det är den egna verksamhetens säsongstopp som styr.

Kan ett räkenskapsår vara längre än 12 månader?
Ett bolags första räkenskapsår får vara längre än ett år. Det innebär att bolag som är registrerade efter 1 januari 2014 får ha sitt första bokslut 30 juni 2015, alltså inom 18 månader. Ett bolag som ska byta räkenskapsår kan också välja att ha ett förlängt räkenskapsår, dock högst 18 månader.

Hur skyddar vi kompanjoner oss från varandra vid en tvist?
Man kan stoppa försäljning av aktier till andra än de som anges i bolagets bolagsordning. Det kallas för förbehåll och står angivet i bolagsordningen så att den som kommer över aktier inte kan bli registrerad för aktierna. De utökade möjligheterna till förbehåll i bolagsordningen är ett bra komplement till aktieägaravtal.

Förbehåll
Vi förordar olika varianter av förbehåll som skärpt hembud, familjerättsligt hembud, förköpsförbehåll och samtyckesförbehåll.

Skärpt hembud
Med detta menas att aktieägarna i första hand utan undantag ska ha rätt att lösa in aktier som annars skulle övergå till någon utomstående.

Familjerättsligt hembud
Ifall man vill att hembudsskyldigheten inte ska gälla vid arv, bodelning, testamente eller gåva till bröstarvinge väljer man familjerättsligt hembud.

Förköpsförbehåll
Förköpsförbehåll innebär att en aktieägare eller någon annan ska erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till någon annan.

Samtyckesförbehåll
Ett samtyckesförbehåll innebär att en aktie får överlåtas endast med bolagets samtycke.

Behöver vi ha ett aktieägaravtal när vi har förbehåll?
Om man är fler än en ägare i ett aktiebolag bör man ha ett aktieägaravtal. I ett sådant avtal skriver parterna ner vad de har överenskommit. Det kan vara allt ifrån hur man representerar i styrelsen till vad som händer om någon av parterna blir sjuk eller startar konkurrerande verksamhet.

Ring oss
för omgående kontakt
046-460 12 80
Skicka e-post
för omgående kontakt
info@bolagspartner.se
Dela:

Följ oss på Facebook!