Likvidationer

Bolagspoolen ägs sedan 2015 av Bolagspartner. Läs mer om oss och beställ lagerbolag och snabbavvecklingar här: www.bolagspartner.se

Informationen nedan kan vara inaktuell.

———————————————–

Vad innebär en likvidation?
Likvidation är upplösning av ett bolag genom att tillgångar i form av t.ex. varulager, inventarier och kundfordringar omvandlas till pengar. Skulderna betalas och eventuellt överskott delas ut till aktieägarna. När bolaget träder i likvidation ersätts styrelsen och verkställande direktören med en likvidator. Denne företräder bolaget och genomför likvidationen till dess att bolaget är upplöst. Eventuell revisor kvarstår.

Förutsättningar
För att vårt upplägg – med ett fast arvode – ska fungera, krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Bolagets tillgångar ska bestå av likvida medel. Varulager, inventarier och liknande ska alltså redan ha sålts ut. Leverantörskulder och andra skulder ska vara betalda. Aktiekapitalet får inte vara förbrukat till mer än hälften. Om aktiekapitalet enligt senast insänd årsredovisning är förbrukat till mer än hälften men därefter helt har återställts, kan vi ändå åta oss uppdraget. Det krävs i så fall att bolagets revisor intygar detta. Om bolaget saknar revisor, kan intyget utfärdas av annan annan revisor.

Så här beställer du ett likvidationsärende
Det är lätt att beställa en likvidation hos oss. Du fyller i en speciell blankett med uppgifter om bolagets aktieägare, bankförbindelse m.m. Som bilagor till din beställning skickar du med en helt aktuell balans- och resultatrapport för innevarande räkenskapsår samt ett skriftligt kapitalbesked från bolagets bankförbindelse, som visar vilka likvida medel som finns. Dessutom behöver vi kopior av registreringsbevis utvisande styrelse och revisor (stryk under tilltalsnamnen) samt senaste årsredovisning och revisionsberättelse.

Beslut om likvidation
När den tilltänkte likvidatorn har gjort en första granskning av erhållna handlingar, och förklarat sig beredd att åta sig uppdraget som likvidator, översänder vi ett protokoll från extra bolagsstämma, på vilken beslut fattas om att bolaget ska träda i likvidation. Likvidationen föreslås i normalfallet inträda den dag Bolagsverket registrerar likvidationen.

Bokföring och årsredovisning
Styrelsen ansvarar för bokföringen fram till nyss nämnda dag. En årsredovisning, som omfattar tiden från senaste ordinarie bokslutsdag, upprättas. Denna ska revideras i vanlig ordning. För tiden härefter är det likvidatorn som svarar för bolagets bokföring och upprättar en årsredovisning fram till den dag bolaget är upplöst. Dessa moment ingår alltså i vårt arvode för likvidationen, liksom erforderliga kontakter med Skatteverket. De kan i vissa fall vara ganska omfattande.

Prisuppgifter
En likvidation kostar 9.000 kr. Moms tillkommer. Då ingår likvidatorns arvode. Registreringsavgifter tillkommer med 1.625 kr.

Ring oss
för omgående kontakt
046-460 12 80
Skicka e-post
för omgående kontakt
info@bolagspartner.se
Dela:

Följ oss på Facebook!