Snabbavveckling

Bolagspoolen ägs sedan 2015 av Bolagspartner. Läs mer om oss och beställ lagerbolag och snabbavvecklingar här: www.bolagspartner.se

Informationen nedan kan vara inaktuell.

Vill du inte vänta på utskiftningen av ditt bolags innestående kapital? Sälj bolaget till oss!

Vi hjälper dig med snabbavveckling. Så snart köpet är genomfört påbörjas bolagets avveckling. Bolaget avslutas därefter alltid genom likvidation. Likvidation är det säkraste sättet att se till att du som säljare verkligen blir av med ansvaret för ditt aktiebolag.

Kontakta oss omgående för offertlämning!
Bifoga senast fastställd årsredovisning tillsammans med en aktuell resultat- och balansrapport, senast fastställd deklaration och aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket.

Vad innebär en snabbavveckling?
Snabbavveckling sker genom att vi förvärvar ditt bolag. Du får pengarna i handen direkt! Efter förvärvet likvideras alternativt fusioneras bolaget med det förvärvande bolaget.

Fördelarna är att du som säljare direkt erhåller omgående betalning. Köpeskillingen sätts in på ett av dig anvisat bankkonto.

Du kan välja garantin att bolaget avvecklas genom likvidation.

Förutsättningar
Med Bolagspoolens princip, ”Komplett paket – fast pris”, krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Rörelsen ska vara avvecklad. Bolagets tillgångar ska bestå av likvida medel. Varulager, inventarier och liknande ska alltså redan ha sålts ut. Leverantörsskulder och andra skulder ska vara betalda. Aktiekapitalet får inte vara förbrukat till mer än hälften. Skulle aktiekapitalet enligt senast insända årsredovisning ha varit förbrukat till mer än hälften men därefter helt ha återställts, kan vi ändå åta oss uppdraget. Det krävs i så fall att bolagets revisor intygar detta. Om bolaget saknar revisor, kan intyget utfärdas av annan annan revisor.

Beräkning av köpeskillingen
Köpeskillingen bestäms med utgångspunkt från bolagets egna kapital. Latent skatt i obeskattade reserver och i årets vinst betraktas som en skuld. Slutligt pris erhåller du genom en skriftlig offert.

Offert
För att erhålla skriftlig offert måste vi via e-post, fax eller post erhålla senast fastställd årsredovisning tillsammans med en aktuell resultat- och balansrapport, senast fastställd deklaration och aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket.

Normalt kontaktar vi dig samma dag som vi har mottagit handlingarna och lämnar då en offert.

Vad händer efter förvärvet?
Vi avslutar det förvärvade bolaget genom likvidation eller fusion.

Vid fusion efter förvärvet kvarstår det sålda bolagets förpliktelser även sedan det uppgått i ett annat bolag. Det finns många exempel på bolag som har fusionerats och där det i efterhand har visat sig finnas åtaganden för bolaget som inte var kända vid tillfället för fusionen. Det är därför viktigt att vi tillsammans gör en riskbedömning för vilket alternativ som ska väljas.

Skalbolagsdeklaration
Du garanteras att det köpta bolaget avlämnar en skalbolagsdeklaration. När så erfordras ställer köparen säkerhet för den skatt som belöper på obeskattade reserver och obeskattad årsvinst.

Så här går det till
När offerten accepteras via e-post, får du direkt en ”checklista inför snabbavveckling av aktiebolag”. Checklistan innehåller uppgifter om grundförutsättningar för snabbavveckling, material som vi måste erhålla för att kunna bekräfta beställningen och upprätta avtal samt material som vi måste erhålla senast dagen för överlåtelsen.

Så snart efterfrågat material har mottagits, sker överlåtelsen.

Köpeskillingen betalas till anvisat bankkonto eller, om det är flera säljare, anvisade bankkonton per tillträdesdagen.

Den avgående styrelsen har full kontroll på avvecklingen genom att de är delaktiga med namnunderskrifter. De lämnar styrelseförslag till bolagsstämman som fattar beslut om avveckling. De skriver även under den nödvändiga avgåenderedovisningen. För de fall där bolaget i fråga har revisor, upprättar vi nödvändiga dokument såsom revisorsyttrande, anmälan om förtida avgång och revisionsberättelse.

På tillträdesdagen översänder vi sedan via e-post dina kopior gällande överlåtelsen, kvitto på betalningen samt kopior av diarieförd ändringsanmälan gällande firma, funktionärer, säte och verksamhet. Vi ansvarar därefter för den fortsatta handläggningen fram tills dess att bolaget är upplöst.

Att tänka på
Vid förvärv av bolag måste köpeskillingen erläggas med det förvärvande bolagets egna medel. Det är olagligt att köpa ett bolag med pengar från det sålda bolaget.

A-kassa
Rätt till a-kassa brukar normalt räknas tidigast från det att köpet genomförts.

Ring oss
för omgående kontakt
046-460 12 80
Skicka e-post
för omgående kontakt
info@bolagspartner.se
Dela:

Följ oss på Facebook!